Обяви

ЗА ПРОДАЖБА

Трактор – Беларус МТЗ 1025.3
цвят: червен

За повече информация:
email: office@sok-kamchia.com


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОК „КАМЧИЯ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Индустриална“ №3, ет.10, с ЕИК 102850750, представлявано от Николай Георгиев Недялков – Изп.директор

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ в Спален корпус на Детски оздравителен лагер „Черноморский”, находящ се в УПИ VІ-56,106, кв. 50 по плана на к.к.Камчия, община Аврен (ПИ 04426.102.340 по КККР на с.Близнаци общ.Аврен, обл.Варна).

За контакти: Иванка Димитрова Иванова, моб. тел. 0888 88 71 30, е-майл: ivanka.ivanova@sok-kamchia.com

Адрес за кореспонденция – к.к. Камчия 9130, Община Аврен, Област Варненска, х-л „Лонгоз“;

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, тел./факс: 052/67 88 48